*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Poniedziałek, 15 lipca 2024 - 197 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

Niedziela Palmowa C i dni po...
 
Niedziela Palmowa C
Łk 22,14-23,56 (dłuższa)
Łk 23,1-49 (krótsza)
„Błogosławiony Król, który przychodzi…”
 
Wdzięczność
ma różne oblicza.
Na różny sposób
się objawia.
To słowa,
prezenty,
radość,
pieśń pochwalna.
 
Dobrze,
że człowiek potrafi
za doznane dobro
wdzięczność
okazać.
Dowodzi to
rozumienia
doświadczonego dobra,
które wymaga
uznania.
 
Im otrzymany
dar większy,
bardziej upragniony,
przynoszący
radość,
tym dowód
wdzięczności
szczerszy,
jakby chciał uczynił
zadość.
 
Świadomi
doznanego dobra,
zdrowia odzyskanego,
zmarłych wskrzeszenia,
cudownego
rozmnożenia chleba
i tysięcy nakarmienia,
czego dokonał
Nauczyciel z Nazaretu,
Jezus
zmierzający do Jerozolimy
na Święto paschy,
dało okazję ludziom
do wdzięczności
i jej wyrażenia.
 
Zobaczyli
swego dobroczyńcę
siedzącego na oślicy,
wokół Jego uczniowie
i tłum ludzi.
Już widać było
mury miasta
okalające je wokół,
 wieże obronne,
„Miasto Święte”
Izraelita mówi.
 
Dali upust
swego szacunku
i wdzięczności
z gałęziami palm w ręku
orszak utworzyli,
słali swe płaszcze
na drodze,
z okrzykami „Hosanna”,
wielbili Boga
za cuda które widzieli
i wołali
„Błogosławiony Król,
który w Imię Pańskie
przychodzi”.
 
Wśród
rozradowanych ludzi
patrzących na cudotwórcę,
wielbiących Boga
za cuda doznane
byli i Faryzeusze,
którzy ostro zareagowali
na oznaki
wdzięczności
i pamięci ostentacyjnie
okazywanej.
 
Zwrócili się
wprost do Jezusa,
by zabronił swym uczniom
i razem idącym okrzyków,
niech usta zamkną.
Otrzymali odpowiedź,
której nie pojęli,
„Powiadam wam,
jeśli ci umilkną,
kamienie wołać będą.”
 
Dla upamiętnienia
tego momentu
z życia Jezusa,
triumfalnego wjazdu
do Jerozolimy,
w tę ostatnią niedzielę
Wielkiego Postu,
zwaną Palmową,
po naszych kościołach
palmy Święcimy.
 
W nich
 wyrażamy
swą wdzięczność,
że pozostał Jezus z nami,
utajony
pod postacią chleba,
obdarza
swymi łaskami
w sakramentach świętych,
jest na zawołanie,
w zasięgu ręki
tylko nam
wiary potrzeba.
 
Idź z palmą do kościoła
uczestnicząc
w Najświętszej Ofierze,
kapłan ją poświęci.
W domu
znajdź dla niej miejsce
i niech ci przypomina,
co Chrystus
uczynił byś się zbawił,
jak umierał na krzyżu
i śmierć
zmartwychwstaniem zwyciężył.
 
Niech
będzie ci przypomnieniem
na kolejne dni
twego życia
miłości Jezusa
do ciebie,
i twego ku Niemu
zaufania,
wielkiego pragnienia
życia w przyjaźni z Nim,
nadziei
w wieczności spotkania.
 
- - - - -
 
 
Niedziela Palmowa C (2)
Łk 23,1-49 (krótsza)
„Hosanna Królowi….”
 
Aura
dzisiejszej niedzieli
radosna.
Widok
barwnych palm
soczyście przystrojonych,
śpiew Hosanna,
Chrystusowi Królowi,
cudotwórcy,
to kościoła
wiosna.
To wdzięczność
ludu
za cuda widziane,
przywrócone zdrowie,
rozmnożenie chleba,
wskrzeszenia,
uwolnienia
od złego ducha.
To
„dziękujemy”
wykrzyczane
przez lud,
który chciał mieć
takiego króla
zatroskanego
o zdrowie, porządek
i ład,
wiarę i pobożność,
zawsze dostępnego.
 
- - - - -
 
 
Niedziela Palmowa C
Łk 22,14-23,56
Męka Pańska
 
Realistyczny opis męki Chrystusa
w słuchających rodzi zdziwienie,
jak można było zadać śmierć
za okazywane miłosierdzie?
 
- - - - -
 
Wszechmogący Boże,
z palmami w rękach
czcimy dzisiaj
zwycięstwo Chrystusa,
pomnóż naszą wiarę
i Wysłuchaj
nasze prośby,
 abyśmy zjednoczeni z Chrystusem
przynosili Tobie
owoce dobrych uczynków.
 
- - - - -
                                 
Wielki Poniedziałek
J 12,1-11
Chrystus w Betanii
 
W drodze na święta do Jerozolimy
Chrystus wraz z apostołami
wstępuje do Betanii
do domu Łazarza, Marty i Marii.
 
- - - - -
 
Wszechmogący Boże,
z powodu własnej słabości
upadamy w grzechy,
 daj nam nowe życie
 przez zasługi męki
Twojego Jedynego Syna.
 
- - - - -
 
Wielki Wtorek
J 13,21-33,36-38
Zapowiedź zdrady
 
Dla uczniów było zaskoczeniem,
że jeden z nich dopuści się zdrady,
ona będzie początkiem zdarzeń,
które skończą się ukrzyżowaniem.
 
- - - - -
 
Wszechmogący,
wieczny Boże,
 daj nam
tak sprawować
misteria
Męki Pańskiej,
 abyśmy mogli otrzymać
Twoje przebaczenie.
 
- - - - -
 
Wielka Środa
Mt 26,14-25
Zdrada Judasza
 
Judasz zaprzepaścił
wyjątkową łaskę powołania,
za trzydzieści srebrników
zdradził swego Mistrza i Pana.
 
- - - - -
 
Boże,
Ty chciałeś,
aby Twój Syn
przez śmierć
na drzewie krzyża
uwolnił nas
spod władzy szatana,
 spraw,
abyśmy wiernie
Tobie służyli
 i dostąpili
łaski zmartwychwstania.
 
- - - - -
 
Triduum Paschalne….
 
To ostatnie
trzy dni
Wielkiego Tygodnia.
Nie są li tylko
wspomnieniem
zdarzeń minionych,
ale należą
do rzeczywistości
teraźniejszej
w wymiarze duchowym.
 
I dziś
Chrystus swoją
miłością
zwycięża grzech
i śmierć.
Swą miłość miłosierną
okazuje każdemu
wyznającemu
ze skruchą
swój grzech,
by przywrócić
przez szczery żal,
poprawy postanowienie,
naprawienie
krzywd i szkód
utraconą godność
dziecka Bożego.
 
Zło
w jakiejkolwiek
postaci,
nie ma słowa
ostatniego.
Ostateczne zwycięstwo
należy do Chrystusa,
do prawdy,
do miłości,
za nas życie
oddającego.
 
Zanim na krzyżu
tego dokona
wszystkich
swych uczniów
do wieczernika
zwołał.
Nogi im umył,
wskazał miejsce
za wieczerzy stołem.
W swe Boskie ręce
wziął
 wino  i chleb
i wypowiedział słowa
„To jest Krew
i  Ciało Moje,
czyńcie to
na moją pamiątkę”.
I od tej pory
kapłan wymawia je
podczas każdej
Mszy Świętej.
 
Wdzięczni
jesteśmy Chrystusowi,
że przez ustanowienie
Eucharystii
pozostał wśród nas,
a poprzez ustanowiony
Sakrament Kapłaństwa
jest uobecniany
w każdy czas.
 
Wyjdą
z Wieczernika
do ogrodu oliwnego
i wystraszeni
zdradą Judasza,
pojmaniem,
się rozpierzchną.
Chrystus sam
pozostanie.
Przejdzie gehennę.
biczowanie,
cierniem ukoronowanie,
drogę krzyżową,
ukrzyżowanie,
męki umierania
i skonanie.
 
 Adorujemy Chrystusa
w ciemnicy,
w grobie,
aż po poranek
Jego zmartwychwstania.
Na fakcie,
że Chrystus
powstał z grobu żywy
 opiera się
 nasza wiara.
 
Jeśli jesteśmy
gotowi
razem z Nim
iść przez życie,
znosić
związane z nim
dolegliwości,
z Nim cierpieć,
 umrzeć,
Jego życie
staje się naszym
 życiem.
 
Na tej pewności
opieramy
i budujemy
naszą chrześcijańską
egzystencję,
z niej czerpiemy
motywację
do życia wiarą,
z niej bierzemy
siły
by iść pod prąd
i wierzymy,
że wsparci łaską
siły nie ustaną.
 
Serdeczną modlitwą
proś
o wstawiennictwo
Najświętszą Maryję Pannę
idącą za Jezusem
drogą krzyżową,
która po zdjęciu z krzyża
martwe
ciało Syna
w wzięła w swe
ramiona,
by Ona Jego Matka
a naszego Zbawiciela
wyprosiła
każdemu z nas
wierność Chrystusowi
i za nią
 łaskę nieba.
 
- - - - -
 
 
Wielki Czwartek
J 13,1-15
Ostatnia Wieczerza
 
W ostatni czwartek swego życia
Chrystus w czasie paschalnej wieczerzy
pozostawi wierzącym największy dar,
siebie samego
pod postaciami chleba i wina.
 
- - - - -
 
Wszechmogący,
wieczny Boże,
obchodzimy pamiątkę
najświętszej Wieczerzy,
podczas której
Twój Jednorodzony Syn
mając się wydać na śmierć
pozostawił Kościołowi
nową wiekuistą Ofiarę
i Ucztę swojej miłości;
spraw,
abyśmy z tak wielkiego misterium
czerpali pełnię
miłości i życia.
 
- - - - -
 
 
Wielki Piątek
J 18,1-19,42
Śmierć Chrystusa
 
Żydów krzyk
na Piłata wywarł wpływ,
choć sam nie widział w Chrystusie winy,
skazał Go na krzyż.
 
- - - - -
 
Pomnij,
Boże,
na swoje miłosierdzie,
otaczaj
nieustanną opieką
i uświęcaj lud swój,
dla którego Twój Syn,
Jezus Chrystus,
ustanowił
 paschalne misterium
przelewając
krew swoją.
 
- - - - -
 
Wielka Sobota
Łk 24,1-12
Pusty grób
 
Grób bez złożonego w nim
ciała Chrystusa,
u niewiast wzbudził podejrzenie
i ożywił wiarę
w zapowiadane zmartwychwstanie.
 
- - - - -
 
Boże,
Ty sprawiasz,
że ta najświętsza noc
jaśnieje blaskiem
Zmartwychwstania Pańskiego,
wzbudź
w Twoim kościele
ducha dziecięctwa,
którego otrzymaliśmy
na chrzcie świętym,
abyśmy odnowieni
 na duchu i ciele,
służyli Tobie
z całkowitym oddaniem.
 
- - - - -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 Comments
Posted on 20 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906617
Ilość osób online: 8
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s